Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

12 (110) 22 Декабрь 2020

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Редакция

Негиздөөчү жана басып чыгаруучу - "Өнүктүрүү саясат институту" (ӨСИ) коомдук бирикмеси

Башкы редактор, ӨСИ башкаруучу төрайымы

  • Надежда Добрецова, NDobretsova@dpi.kg

Аткаруучу редактор, кыргыз тилиндеги котормонун редактору

  • Нургуль Жаманкулова, NJamankulova@dpi.kg

Дизайн жана жасалгалоо

  • Адиль Абдраимов

Кыргыз тилине которгон

  • Зейнеп Алтымышова

Журнал автордук макалаларды кабыл алат жана муниципалитеттерге даректелген акысыз жарнактарды жайгаштырат.

Журнал акысыз таркатылат, бирок ӨСИ акы төлөп жазылууну уюштуруу укугуна ээ.

Журналдагы макалалар басып чыгаруучу тараптын жана анын өнөктөштөрүнүн көз карашын сөзсүз эле чагылдырбайт.

Макаланын мазмуну үчүн жоопкерчилик авторлорго жүктөлөт.

Бардык суроолор боюнча төмөнкү даректер аркылуу кайрылыңыздар:

  • почта – 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Шевченко көч., 114, Өнүктүрүү саясат институту, «Муниципалитет» журналынын редакциясы;
  • электрондук – office@dpi.kg nadya.dobretsova@gmail.com

Телефондор: (0312) 97-65-30 (31, 32, 33, 34). Факс: (0312) 97-65-29

Массалык маалымат каражаттарын каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

ISBN 1694-7053