Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

(3) 89 4 Апрель 2019

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Кызмат көрсөтүүнүн туруктуулугу инфраструктурага инвестиция жасагандан да маанилүү (“Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун 2015-2019-жылдардагы жыйынтыктары)

Кызмат көрсөтүүнүн туруктуулугу инфраструктурага инвестиция жасагандан да маанилүү (“Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун 2015-2019-жылдардагы жыйынтыктары)

2019-04-04 / Көңүл чордонунда 2019-жылдын апрелинде “Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун (мындан ары – ЖДКЖ Долбоору) биринчи фазасы жыйынтыкталды. Аталган Дол- боорду Швейцариянын Өнүгүү жана Кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария өкмөтү каржылайт жана ХЕЛВЕТАС менен Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырууда. Дагы маалымат