Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

7-8 (80-81) 12 Декабрь 2018

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Жергиликтүү бюджеттин кирешелерин болжолдоо үчүн экономикалык жана статистикалык көрсөткүчөргө анализ жана мониторинг жүргүзүү: көйгөйлөр жана сунуштар

2018-06-01 / ЖӨБ каржысы Автор; Назира ТЮЛЮНДИЕВА, ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун бюджет аралык мамилелер боюнча адиси. Жергиликтүү салыктар, жыйымдар жана салыктык эмес кирешелер бөлүгүндө жергиликтүү бюджеттердин киреше бөлүгүн түзүү мыйзамдардагы ченемдерге ылайык болжолдоонун негизинде жүзөгө ашырылышы керек. Мында экономикалык жана статистикалык көрсөткүчтөр эсепке алынууга тийиш. Бул көрсөткүчтөрдү ЖӨБ органдарына мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрү бериши керек. Экономикалык жана статистикалык көрсөткүчтөр жергиликтүү бюджеттердин салык салуу базасын баалоо, чыгашаларды жергиликтүү артыкчылыктуу маселелерге ылайык пландоо үчүн аспап катары кызмат өтөйт. Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн баштапкы долбоорун айыл өкмөттүн (мэриянын) финансы-экономикалык бөлүмү түзөт. Алар жалпы бюджеттик кирешелердин жана бюджет аралык трансферттердин божомолуна негизделет. Жергиликтүү салыктардан жана жыйымдардан, салыктык эмес түшүүлөрдөн алынган жергиликтүү бюджеттин кирешелерин ЖӨБ органдары өз алдынча болжолдойт. Жергиликтүү салыктардын жана салыктык эмес кирешелердин божомолу экономикалык жана статистикалык көрсөткүчтөргө байланат. Бул көрсөткүчтөр аймактын өнүгүү деңгээлин мүнөздөйт. Дагы маалымат

Кошумча макалар: